Sršský maraton – půlmaraton – čtvrtmaraton – štafety

 SPORTOVNÍ KLUB SRCH

pořádá

  v sobotu   18. 11. 2017, v 10:00 hod.

10. Sršský maraton, půlmaraton, čtvrtmaraton a štafety

 

Start i cíl:

Před Základní školou v obci Srch.

Trasa:

Vede po kvalitním asfaltovém povrchu od ZŠ směrem k nadjezdu přes silnici I/37 do obce Pohránov, kde je otočka, opět přes nadjezd do obce Srch k ZŠ, kde se odbočí vlevo do mírného stoupání,na jehož konci před Obecním úřadem odbočíte vpravo. Dále pokračujete po rovince k točně autobusu MHD, odbočíte ostře vpravo a pokračujete k ZŠ do dalšího okruhu. (viz mapka). Délka 1 okruhu je 5 275 m. Závod se uskuteční za provozu se sníženou rychlostí, provoz bude regulován pořadatelskou službou.

Občerstvení:

BĚHEM ZÁVODU NA OBČERSTVOVACÍ STANICI V PROSTORU ZŠ A NA ZÁVĚR V RESTAURACI NA HŘIŠTI.

Přihlášky a prezence:

Předem na adrese  http://sport-reg.cz/prihlaseni?zavod=423  , v den závodu na fotbalovém hřišti  od 07:30-9:30 hodin. Své přihlášení můžete zkontrolovat v seznamu přihlášených  http://sport-reg.cz/startovni-listina?id_zavod=423       

Startovné:

Pro předem přihlášené a zaplacené do 21:00 hodin, dne 10.11.2017 – maraton 400,-Kč, půlmaraton 300,-Kč, čtvrtmaraton 200,-Kč a čtyřčlenná štafeta maraton 800,- Kč.

Startovné po tomto termínu a v den závodu bude na každý závod o Kč 100,- vyšší bez nároku na dárek. V ceně startovného je občerstvení během závodu, startovní číslo, časomíra, zdravotník a občerstvení po závodu /Sršský řízek/. Pro předem přihlášené maratonce a půlmaratonce, kteří v termínu zaplatí startovné  – dárek /neplatí pro čtvrtmaraton a štafety/.

Počet startujících bude omezen na 250 běžců.

Kategorie:

Muži: A do 39 let, B 40-49, C 50-59, D 60 a více let
Ženy: E do 34 let, F 35 – 49, G 50 a více let

Štafety maraton

Informace:

Lubomír Jirásko,  e-mail: sksrch@sksrch.cz

Ceny:

Věcné ceny pro 1. až 3. místo v kategorii dle možnosti pořadatelů

Výsledky:

Vyhlášení v restauraci po doběhu posledního závodníka jednotlivého závodu, zveřejnění na stránkách sksrch.cz a facebooku SK SRCH. Průběžné výsledky v cíli.

 Ostatní:

Každý účastník startuje na své vlastní nebezpečí, měl by si být vědom svého zdravotního stavu. Je povinen dbát vyhlášky o silničním provozu a řídit se pokyny organizátorů. Organizátoři neodpovídají za škody na zdraví či majetku kohokoli, vzniklé v souvislosti s pořádanou akcí. Sprchy a sociální zařízení  – zajištěno v restauraci na hřišti. Pro případné zájemce o ubytování nabízíme možnost: www.hoteltrim.cz.  Od Hotelu Trim jede linka autobusu MHD č.17 do obce Srch, kde vystoupíte na konečné. Tato stejná linka jede i od autobusového a vlakového nádraží v Pardubicích.

Fotografie ze závodu budou na stránkách klubu.

 

TRASA ZÁVODU

 

SPORTS CLUB SRCH

                       organizes

 

Srch marathon, half marathon, and quarter marathon (42,195m-21-10 km)

    Saturday, 18th November 2017 at 10:00.

 NEW 4MEMBERS RELAY MARATHON

 

Start and finish:

In front of Elementary School in the village Srch.

Route:

It leads on quality asphalt roads from the elementary school in Srch toward the overpass over the I / 37 road into the village Pohránov. There is a turn back and the route goes again over the overpass to the Srch near the school. On the crossroad the route turn left up in a slight incline, and at the end of this incline in front of the Municipal Office it turns right. Then it continues straight on the bus turntable, where it turns sharply to the right and continues again in front of the elementary school to the next circuit. (See map). The length of one circuit is 5275 meters. The race will be held with road traffic at a reduced speed, where the traffic will be regulated by the organizers.

Refreshment:

DURING THE RACE at the refreshment point in front of elementary school AND AFTER THE RACE in the restaurant at local football playground.

Applications and registration:

Applications are available at http://sport-reg.cz/prihlaseni?zavod=423     

Registration is at local football playground before the race (from 07: 30 to 9:30 a.m.)

You can check the list of registered at    http://sport-reg.cz/startovni-listina?id_zavod=423                        

Entrance fee:

If you register and pay in advance till November 10th, 2017, 9:00 p.m. – marathon 400 CZK, half marathon 300 CZK, quarter marathon 200 CZK, and four relay marathon 800 CZK.

Entrance fee after that date and on race day will be higher for 100 CZK at every race, and without the gift. The entry fee includes refreshments during the race, start number, timer, paramedic, and refreshments after the race / Sršský steak /. For marathoners and half marathoners, who will be registered in advance and also pay the entry fee before the deadline – gift.

The number of participants will be limited to 250 runners top.

 

Categories:

Men: A to 39 years old, B 40-49 years old, C 50-59 years old, D 60 years old and older.

Women: E to 34 years, F 35-49 years old, G 50 years old and older.

Relays

Information:

Lubomír Jirásko, e-mail: sksrch@sksrch.cz

Prices:

Prizes for 1st, 2nd, and 3rd place in every category according to organizer’s possibilities.

Results:

Announcement in the restaurant after the last competitor in individual race finishes. Results will be posted on the website and on Facebook SK SRCH. Interim results at the finish.

Other:

Each participant starts at his own risk and should be aware of his condition. He is obliged to Decree on the Road Traffic and has to follow the instructions of the organizers. The organizers are not liable for damage to health or property of anyone, incurred in connection with these activities. Showers and toilets are provided in the restaurant on the playground. For those who wish to use the possibility of accommodation, visit www.hoteltrim.cz. From Hotel Trim you can follow the bus line No. 17 in the village Srch, where you will get to the final. This same line goes from the bus and train station in Pardubice.

Photos from the race will be on the SK SRCH club’s website.